எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2020 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:18
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:23 முதல் 13:52 வரை.
இரவு நேரம் 00:23 முதல் 01:55 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2020 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:18
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:52 முதல் 15:21 வரை.
இரவு நேரம் 01:54 முதல் 03:26 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2020 மாதம் 31 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:19
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:55 முதல் 12:24 வரை.
இரவு நேரம் 22:52 முதல் 00:24 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -