எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2017 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:24
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:53 முதல் 09:23 வரை.
இரவு நேரம் 19:53 முதல் 21:23 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:24
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:23 முதல் 16:52 வரை.
இரவு நேரம் 03:23 முதல் 04:54 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 01 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:24
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:23 முதல் 13:53 வரை.
இரவு நேரம் 00:23 முதல் 01:53 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 02 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:23
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:53 முதல் 15:23 வரை.
இரவு நேரம் 01:53 முதல் 03:23 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 03 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:23
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:53 முதல் 12:23 வரை.
இரவு நேரம் 22:53 முதல் 00:23 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 04 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:22
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:22 முதல் 10:52 வரை.
இரவு நேரம் 21:22 முதல் 22:52 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 05 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:22
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:52 முதல் 18:23 வரை.
இரவு நேரம் 04:52 முதல் 06:21 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -