எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2018 மாதம் 19 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:50 முதல் 15:23 வரை.
இரவு நேரம் 01:42 முதல் 03:09 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 20 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:43 முதல் 12:17 வரை.
இரவு நேரம் 22:50 முதல் 00:16 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 21 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:10 முதல் 10:43 வரை.
இரவு நேரம் 21:24 முதல் 22:50 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 22 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:57 முதல் 18:31 வரை.
இரவு நேரம் 04:36 முதல் 06:02 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 23 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:36 முதல் 09:10 வரை.
இரவு நேரம் 19:57 முதல் 21:23 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:24 முதல் 16:57 வரை.
இரவு நேரம் 03:10 முதல் 04:36 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:17 முதல் 13:50 வரை.
இரவு நேரம் 00:17 முதல் 01:43 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -