எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2017 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:10
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:46 முதல் 15:17 வரை.
இரவு நேரம் 01:43 முதல் 03:12 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 31 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:10
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:43 முதல் 12:14 வரை.
இரவு நேரம் 22:45 முதல் 00:14 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 01 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:09
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:11 முதல் 10:30 வரை.
இரவு நேரம் 21:17 முதல் 22:45 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 02 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:09
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:48 முதல் 18:19 வரை.
இரவு நேரம் 04:39 முதல் 06:08 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 03 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:08
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:39 முதல் 09:11 வரை.
இரவு நேரம் 19:48 முதல் 21:17 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 04 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:08
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:17 முதல் 16:48 வரை.
இரவு நேரம் 03:11 முதல் 04:39 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 05 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:07
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:13 முதல் 13:45 வரை.
இரவு நேரம் 00:13 முதல் 01:42 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -