எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2018 மாதம் 19 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:30 முதல் 08:59 வரை.
இரவு நேரம் 19:21 முதல் 20:53 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 20 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 14:53 முதல் 16:21 வரை.
இரவு நேரம் 02:59 முதல் 04:30 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 21 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 11:56 முதல் 13:25 வரை.
இரவு நேரம் 23:56 முதல் 01:28 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 22 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:24 முதல் 14:53 வரை.
இரவு நேரம் 01:28 முதல் 02:59 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 23 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:28 முதல் 11:57 வரை.
இரவு நேரம் 22:25 முதல் 23:56 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:00 முதல் 10:29 வரை.
இரவு நேரம் 20:53 முதல் 22:25 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:51
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:21 முதல் 17:50 வரை.
இரவு நேரம் 04:32 முதல் 06:03 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -