எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:12
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:21
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:18 முதல் 16:49 வரை.
இரவு நேரம் 03:14 முதல் 04:42 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:12
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:21
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:16 முதல் 13:46 வரை.
இரவு நேரம் 00:16 முதல் 01:44 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:11
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:21
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:46 முதல் 15:17 வரை.
இரவு நேரம் 01:44 முதல் 03:12 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:11
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:44 முதல் 12:14 வரை.
இரவு நேரம் 22:46 முதல் 00:15 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:10
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:12 முதல் 10:43 வரை.
இரவு நேரம் 21:17 முதல் 22:46 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 31 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:10
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:20
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:48 முதல் 18:20 வரை.
இரவு நேரம் 04:41 முதல் 06:09 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -