எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2018 மாதம் 22 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:21
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:14 முதல் 16:47 வரை.
இரவு நேரம் 03:04 முதல் 04:26 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 23 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:21
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:07 முதல் 13:40 வரை.
இரவு நேரம் 00:07 முதல் 01:33 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:40 முதல் 15:14 வரை.
இரவு நேரம் 01:33 முதல் 03:09 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:33 முதல் 12:07 வரை.
இரவு நேரம் 22:41 முதல் 00:07 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:00 முதல் 10:33 வரை.
இரவு நேரம் 21:14 முதல் 22:40 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:48 முதல் 18:21 வரை.
இரவு நேரம் 04:26 முதல் 05:53 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2018 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:26 முதல் 09:00 வரை.
இரவு நேரம் 19:48 முதல் 21:14 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -