எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 மாதம் 18 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:09
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:05 முதல் 13:37 வரை.
இரவு நேரம் 00:04 முதல் 01:33 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 19 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:09
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:35 முதல் 15:07 வரை.
இரவு நேரம் 01:33 முதல் 03:01 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 20 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:08
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:33 முதல் 12:04 வரை.
இரவு நேரம் 22:35 முதல் 00:03 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 21 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:08
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:02 முதல் 10:33 வரை.
இரவு நேரம் 21:06 முதல் 22:34 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 22 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:07
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:36 முதல் 18:07 வரை.
இரவு நேரம் 04:30 முதல் 06:00 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 23 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:06
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:30 முதல் 09:02 வரை.
இரவு நேரம் 19:36 முதல் 21:05 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:06
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:04 முதல் 16:35 வரை.
இரவு நேரம் 03:01 முதல் 04:31 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -