எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2017 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:06
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:35 முதல் 18:05 வரை.
இரவு நேரம் 04:30 முதல் 05:59 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:05
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:29 முதல் 09:00 வரை.
இரவு நேரம் 19:35 முதல் 21:04 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:05
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:03 முதல் 16:31 வரை.
இரவு நேரம் 03:00 முதல் 04:29 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:04
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:02 முதல் 13:32 வரை.
இரவு நேரம் 00:02 முதல் 01:31 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:04
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:32 முதல் 15:02 வரை.
இரவு நேரம் 01:30 முதல் 02:59 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:03
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:30 முதல் 12:01 வரை.
இரவு நேரம் 22:32 முதல் 00:01 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:59
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:03
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:00 முதல் 10:30 வரை.
இரவு நேரம் 21:02 முதல் 22:31 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -