எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 மாதம் 20 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:15
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:46 முதல் 18:15 வரை.
இரவு நேரம் 04:56 முதல் 06:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 21 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:15
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:56 முதல் 09:24 வரை.
இரவு நேரம் 19:46 முதல் 21:18 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 22 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:18 முதல் 16:46 வரை.
இரவு நேரம் 03:24 முதல் 04:56 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 23 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:22 முதல் 13:51 வரை.
இரவு நேரம் 00:22 முதல் 01:53 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:50 முதல் 15:19 வரை.
இரவு நேரம் 01:54 முதல் 03:25 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:17
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:54 முதல் 12:23 வரை.
இரவு நேரம் 22:51 முதல் 00:22 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:17
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:24 முதல் 10:54 வரை.
இரவு நேரம் 21:20 முதல் 22:51 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -