எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:33 முதல் 12:07 வரை.
இரவு நேரம் 22:40 முதல் 00:06 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:00 முதல் 10:33 வரை.
இரவு நேரம் 21:14 முதல் 22:40 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:48 முதல் 18:21 வரை.
இரவு நேரம் 04:26 முதல் 05:52 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:26 முதல் 09:00 வரை.
இரவு நேரம் 19:28 முதல் 21:14 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:14 முதல் 16:48 வரை.
இரவு நேரம் 03:00 முதல் 04:26 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:08 முதல் 13:41 வரை.
இரவு நேரம் 00:07 முதல் 01:33 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:41 முதல் 15:15 வரை.
இரவு நேரம் 01:34 முதல் 03:00 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -