எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2017 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:48 முதல் 18:21 வரை.
இரவு நேரம் 04:26 முதல் 05:53 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:22
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:26 முதல் 09:00 வரை.
இரவு நேரம் 19:48 முதல் 21:14 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:15 முதல் 16:49 வரை.
இரவு நேரம் 03:00 முதல் 04:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2017 மாதம் 31 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:23
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:07 முதல் 16:49 வரை.
இரவு நேரம் 03:00 முதல் 04:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -