எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 மாதம் 24 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:31
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:17 முதல் 13:50 வரை.
இரவு நேரம் 00:17 முதல் 01:43 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 25 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:50 முதல் 15:24 வரை.
இரவு நேரம் 01:43 முதல் 03:10 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 26 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:43 முதல் 12:17 வரை.
இரவு நேரம் 22:50 முதல் 00:16 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 27 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:10 முதல் 10:44 வரை.
இரவு நேரம் 21:23 முதல் 22:50 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 28 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:56 முதல் 18:30 வரை.
இரவு நேரம் 04:37 முதல் 06:03 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 29 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:37 முதல் 09:10 வரை.
இரவு நேரம் 19:56 முதல் 21:23 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -
2019 மாதம் 30 ஆம்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:30
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:23 முதல் 16:57 வரை.
இரவு நேரம் 03:10 முதல் 04:36 வரை.
அதிஷ்ட திசை -
துரதிஷ்ட திசை -