எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2019 கார்த்திகை மாதம் 18 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:30 முதல் 08:58 வரை.
இரவு நேரம் 19:20 முதல் 20:52 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 19 ஆம் செவ்வாய்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 14:53 முதல் 16:21 வரை.
இரவு நேரம் 02:59 முதல் 04:30 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - மேற்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 20 ஆம் புதன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:02
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 11:56 முதல் 13:24 வரை.
இரவு நேரம் 23:56 முதல் 01:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென் கிழக்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 21 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:24 முதல் 14:53 வரை.
இரவு நேரம் 01:28 முதல் 02:59 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 22 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:28 முதல் 11:56 வரை.
இரவு நேரம் 22:24 முதல் 23:56 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 23 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:03
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:00 முதல் 10:27 வரை.
இரவு நேரம் 20:53 முதல் 22:24 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2019 கார்த்திகை மாதம் 24 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:50
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:21 முதல் 17:50 வரை.
இரவு நேரம் 04:32 முதல் 06:03 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு