எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2018 தை மாதம் 19 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:14
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:52 முதல் 12:21 வரை.
இரவு நேரம் 22:49 முதல் 00:20 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2018 தை மாதம் 20 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:15
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:24 முதல் 10:53 வரை.
இரவு நேரம் 21:18 முதல் 22:49 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2018 தை மாதம் 21 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:15
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:46 முதல் 18:15 வரை.
இரவு நேரம் 04:56 முதல் 06:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு
2018 தை மாதம் 22 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:28
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:56 முதல் 09:25 வரை.
இரவு நேரம் 19:47 முதல் 21:19 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு
2018 தை மாதம் 23 ஆம் செவ்வாய்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:19 முதல் 16:47 வரை.
இரவு நேரம் 03:25 முதல் 04:57 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - மேற்கு
2018 தை மாதம் 24 ஆம் புதன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:16
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:22 முதல் 13:52 வரை.
இரவு நேரம் 00:22 முதல் 01:54 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென் கிழக்கு
2018 தை மாதம் 25 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:29
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:17
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:51 முதல் 15:20 வரை.
இரவு நேரம் 01:54 முதல் 03:26 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு