எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2018 புரட்டாசி மாதம் 18 ஆம் செவ்வாய்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:09
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:07 முதல் 16:38 வரை.
இரவு நேரம் 03:02 முதல் 04:30 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - மேற்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 19 ஆம் புதன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:09
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:04 முதல் 13:35 வரை.
இரவு நேரம் 00:04 முதல் 01:32 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென் கிழக்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 20 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:08
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:35 முதல் 15:06 வரை.
இரவு நேரம் 01:33 முதல் 03:01 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 21 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:08
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:32 முதல் 12:03 வரை.
இரவு நேரம் 22:34 முதல் 00:02 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 22 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:07
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:01 முதல் 10:32 வரை.
இரவு நேரம் 21:05 முதல் 22:33 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 23 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:06
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:35 முதல் 18:05 வரை.
இரவு நேரம் 04:30 முதல் 06:00 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு
2018 புரட்டாசி மாதம் 24 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:00
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:06
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:30 முதல் 09:00 வரை.
இரவு நேரம் 19:35 முதல் 21:04 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு