எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2020 ஆடி மாதம் 03 ஆம் புதன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:53
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:24
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:09 முதல் 13:43 வரை.
இரவு நேரம் 00:09 முதல் 01:35 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென் கிழக்கு
2020 ஆடி மாதம் 04 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:24
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:42 முதல் 15:17 வரை.
இரவு நேரம் 01:35 முதல் 03:02 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு
2020 ஆடி மாதம் 05 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:24
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:35 முதல் 12:09 வரை.
இரவு நேரம் 22:42 முதல் 00:09 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2020 ஆடி மாதம் 06 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:24
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:01 முதல் 10:35 வரை.
இரவு நேரம் 21:16 முதல் 22:43 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2020 ஆடி மாதம் 07 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:24
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:51 முதல் 18:25 வரை.
இரவு நேரம் 04:27 முதல் 05:54 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு
2020 ஆடி மாதம் 08 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:25
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:27 முதல் 09:02 வரை.
இரவு நேரம் 19:51 முதல் 21:17 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு
2020 ஆடி மாதம் 09 ஆம் செவ்வாய்
சூரிய உதயம் - மு.ப 05:54
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:25
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:17 முதல் 16:51 வரை.
இரவு நேரம் 03:01 முதல் 04:28 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - மேற்கு