எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2020 ஆவணி மாதம் 06 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:28
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:49 முதல் 15:22 வரை.
இரவு நேரம் 01:43 முதல் 03:11 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு
2020 ஆவணி மாதம் 07 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:28
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:43 முதல் 12:17 வரை.
இரவு நேரம் 22:49 முதல் 00:17 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2020 ஆவணி மாதம் 08 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:28
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:10 முதல் 10:44 வரை.
இரவு நேரம் 21:22 முதல் 22:49 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2020 ஆவணி மாதம் 09 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:27
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:54 முதல் 18:27 வரை.
இரவு நேரம் 04:37 முதல் 06:05 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு
2020 ஆவணி மாதம் 10 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:27
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:37 முதல் 09:11 வரை.
இரவு நேரம் 19:54 முதல் 21:22 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு
2020 ஆவணி மாதம் 11 ஆம் செவ்வாய்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:27
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 15:21 முதல் 16:54 வரை.
இரவு நேரம் 03:10 முதல் 04:38 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - மேற்கு
2020 ஆவணி மாதம் 12 ஆம் புதன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 18:27
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 12:16 முதல் 13:49 வரை.
இரவு நேரம் 00:16 முதல் 01:43 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென் கிழக்கு